Motioun Méiweebecheren (08.07. 2019)

Publié le

Romaine Goergen, Gemengeréitin

Robert Garcia, Gemengerot

Diddeleng, 01.07. 2019

 

Un de Buergermeeschter a Schäfferot vun der Gemeng Diddeleng

Här Buergermeeschter,
dir Damme Schäffinnen,
dir Häre Schäffen,

Motioun (08.07. 2019)

De Gemengerot vun Diddeleng

  • erënnert drun, datt de Schefferot den 18. März dëst Jor, mam Hiweis op der Regierung hir Strategie „un avenir sans plastique en route vers une société zéro déchets“ deklaréiert huet, si „géingen iwwerall do matmaachen, wou mir eppes kënne maachen fir de Plastik hei ze vermeiden“,
  • stellt awer fest, datt z.B. bei der läschter Fête de la Musique d’Opkommes un Eeweeverpackungen nach vill ze héich wuar,
  • ass der Meenung, datt wat an anere Gemengen schons gutt funktionnéiert och zu Diddeléng misst méiglech sin,

 

fuerdert de Buergermeeschter- a Schäfferot op

  • E flächendeckende Verzicht op Eeweeplastik an alle kommunale Strukturen, wéi Schoulen, Crèchen, Maisons relais, Verwaltungen, etc. anzeféieren,
  • Bei allen ëffentlechen Manifestatiounen, déi vun der Gemeng organiséiert oder vun der Gemeng finanziell oder logistesch ënnerstëtzt gin, d’Benotzen vun Eeweebehälteren ze verbidden an e flächendeckend an exklusivt Ugebuet vu Méiweebehälteren op Basis vu Pfand viirzeschräiwen,
  • En amont  sech mat de Veräiner an Organisateuren ze concertéieren, fir datt se sech mat Zäit op déi Mesüren kënnen astellen,
  • E Plan d’action „zero waste“ opzestellen, dee mëttelfristeg  kloer Zieler a Mesüren definéiert, fir an alle Beräicher, wou d’Gemeng kann agräifen, dem Ziel vun engem niddregst méiglechen Niveau vun Offall méi no ze kommen, 
  • Eng intensiv Informatiounskampagne fir all Veranstalter vun Manifestatiounen, mee och fir all Bierger a Biergerinnen, z’organiséieren,
  • Bedelegung vun der Gemeng un enger regionaler Wäschanlag fir Méiwee-Becheren, déi fir d’Gemengen am Süden kéint installéiert gin an domat wäit Transporter reduzéiert, an d’A ze faassen an dementspriéchent Gespréicher mat den anere Südgemengen unzeregen.