"Grings aus dem Gemengrot" vum 10.07.2020

Publié le

Déi gréng Diddeleng hu beim Schäfferot nogefrot:

1. Fro:

Am Gemengesyndicat STEP ass de 4. Mäerz e neit Reglement a Kraaft getrueden. Verschidde Bestëmmungen hu geännert zum Offall, den een därf am Recyclingzenter op der Betebuerger Strooss ofginn. Wéi a wéini sinn déi nei Consignen de Bierger*inne vun Diddeleng kommunizéiert ginn?

Äntwert:

D’Basisgesetzgebung huet eigentlech net geännert, awer si sinn am Recyclingszenter méi streng ginn, well ze vill Abüen gemaach ginn. Si hunn och gemierkt, dass Leit aus anere Gemengen ofluede kommen a spären elo och deenen hir Koarten. D’Leit gi per Internet-Säit vum STEP informéiert an et si Flyere verdeelt ginn am Recyclingszenter. Fir de September gëtt de Flyer an all Boîte geluet. D’Gesetzgebung soll awer och ofgeännert ginn a Richtung „Null Offall“.

2. Fro:

Am Kader vun engem Pilotprojet stellt Klimabündnis Lëtzebuerg kommunalen Administratiounen elektresch Cargo-Vëloen zur Verfügung, déi se 3 Woche laang teste kënnen. Domat kënnen d’Leit vun de Gemengeservicer och mat Laaschten an der Gemeng zirkuléieren ouni CO2 ze produzéieren. Mécht d’Gemeng Diddeleng bei dësem Projet mat?

Äntwert:

Jo mär kréien där Cargo-Vëloen an zwar vun all Modell ee fir ze probéieren.

3. Fro:

D‘Busoffer huet an der leschte Joren op der Gemengeplaz zougeholl an d’Plaz am Bushaischen ass heiansdo knapp. Ass schonn driwwer nogeduecht ginn en zousätzlecht Bushaischen opzeriichten oder dat aktuellt duerch eng gréisser Konstruktioun (änlech wéi den Ënnerstand an der Niddeschgaass) ze ersetzen?

Äntwert:

Et sinn nei Bushaisercher bestallt an si misste schonn do sinn. Elo gëtt et Hierscht iert se opgeriicht sinn.