D’Oppositioun verléisst aus Protest d’Gemengerotssitzung zu Diddeleng

Publié le

„Bürgerbeteiligung zuzulassen sei eine Sache des politischen Willens“, sou den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana bei der offizieller Virstellung virun der Press vun der Konventioun tëscht der Stad Diddeleng an der Uni Lëtzebuerg.

D’Stad Diddeleng sollt eng Virbildfunktioun gi fir participativ Demokratie. Eng Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg a Saache Biergerbedeelegung ass geplangt.

Eng nobel Aufgab. Biergerbedeelegung läit eis, den Oppositiounsparteien aus dem Diddelenger Gemengerot, och um Häerz, ass wichteg an op jiddefall zu Diddeleng ausbaufäeg; eng richteg Biergerbedeelegung féiert net nëmmen zu méi demokrateschen, mee och zu bessere Léisungen. Biergerbedeelegung mécht awer kee Sënn, wann déi weesentlech Entscheedunge scho gefall sinn. Informatioun ass keng Participatioun. Bei echter Biergerbedeelegung leeft Kommunikatioun ëmmer an 2 Richtungen, an d’Bierger kënnen e weesentlechen Afloss op Entscheedungen huelen. Ass deen Afloss awer politesch net erwënscht, feelt de Mutt zum konstruktiven Dialog, feelt d‘Acceptanz vum Géintiwwer senger Meenung, feelt déi iwerzeechte Bereetschaft dofir, da gëtt Participatioun a Biergerbedeelegung eng Farce, eng Show, da schwätzt ee vu "Particitainment". An den An vun der Oppositioun fänkt Biergerbedeelegung am Gemengerot un. De Gemengerot ass participativ demokratesch gewielt ginn. Och d’Conseillere vun den Oppositiounsparteien.

Mee den LSAP-Schäfferot huet awer grad elo gewisen, dass si net versti wat participativ Demokratie heescht: Mat Pomp an Trara léisst de Schäfferot bei der Presentatioun vun dëser Konventioun säin immenst grousst Demokratiebewosstsäi beweiraucheren, an huet de Culot den Dag no der Presentatioun an der Press, dem Gemengerot d’Konventioun „zum Duerchwénken“ virzeleeën. Dobäi wosst de Gemengerot bis dato net, dass iwwerhaapt esou eng Konventioun an der Pipeline war. Keng Diskussioun am Virfeld, keng kritesch Ausernanersetzung mam Dossier, keen Dialog war méiglech, well vum Schäfferot och net gewënscht. Leider ass dës Aart a Weis am Ëmgang mam Gemengerot, an am spezielle mat der Oppositioun, Usus zu Diddeleng.

Mir wëllen als gewielte Conseillere konstruktiv matdiskutéieren, an net nëmme vum Schäfferot informéiert ginn wann d'Decisioune scho gefall sinn. Mir verstinn ënnert participativer Demokratie ee konstruktiven Dialog, e Respekt vun alle Meenungen, een Austausch vu Vuen an een Zesummen-Decidéiere wéi mer Diddeleng weider bréngen. Eng konstruktivparticipativ Demokratie bedeit Respekt weisen... och vis-à-vis vun der Oppositioun.

Aus Protest géint dee systemateschen a kontinuéierlechen Net-Respekt vun der Oppositioun am Diddelenger Gemengerot duerch den LSAP-Schäfferot hunn déi 9 gewielte Bierger*inne vun der Oppositioun den 11. Dezember 2020 geschlossen de Sall beim Vote zu der Konventioun verlooss.

Am Numm vun de Conseilleren aus dem Diddelenger Gemengerot vun CSV, DÉI GRÉNG, déi LÉNK, an dem Onofhängege Conseiller