„Grings aus dem Gemengerot“ vum 4. Mee 2018

Publié le

Folgend Punkte vun dem Gemengerot fanne mer nennenswäert:

Finanzen: wéinst enger Rei Imprevuë sinn déi 4 Klassesäll, déi an der Gaffelter Schoul bäigebaut si gi 450.000 € méi deier ginn. Verschidden Aarbechte woare méi problematesch wéi virgesinn an et huet och misste wärend den Aarbechten en zweete Fluchtwee fir d’Schoulkanner geschaaft ginn. Eis hunn d’Erklärunge plausibel geschinnt a mär hu fir dëse Crédit Special gestëmmt.

Interessant woar och en Investissement an de Bausseberäich vum Jugendhaus. Den ass méiglech ginn, well beim PAP an der Dominique Lang Strooss (wou 8 Eefamilljenhaiser an d’Plaz vun dem fréiere Bauerenhaff Weirich kommen) de Promoteur eng kleng Fläch un d’Gemeng huet missen oftrieden. Elo entstinn do Bänken an Hochbeeter fir déi Jugendlech, sou wéi se sech et gewënscht hunn. D’Gestaltung gëtt vum Büro Andrea Weier am Stil vum Mayrisch-Park gemaach.

Et huet iwwregens 4 Joer gedauert fir de PAP op dëser Plaz unzefänke well d’Konsorte Weirich d’Gemeng op d’Geriicht geholl hate wéinst dem Recul vun den Haiser.

Et ass eng Konventioun mat der Fondatioun Pro Familia ofgestëmmt ginn déi 4 kleng Wunnengen an der maison sociale wäert verwalten an de Suivi vun deenen Fraen a Nout wäert maachen.

Desweidere stellt de Fonds de Logement der Diddelenger Gemeng zwecks Flächen-zwëschenotzung wärend 36 Méint Terrainen um Areal vun der fréierer Schmelz zur Verfügung – fir Outdoor-Aktivitéiten: Steetball, Teqball a Calesthenics. De CELL huet momentan d’Gestioun vun dem Site an de 27 Hochbeeter déi do entstane sinn. Mär hunn an dem Zesummenhang och op d’Indoor-Aktivitéiten am Hall Fonducq higewisen, dee net wäit dervun ewech ass.

Op Froen - déi an der ëffentlecher Versammlung net konnte gestalt ginn - zu de Kritäre vun der Verdeelung vun deenen zukünftege Wunnengen, déi de Fonds de Logement wäert bauen, hu mer keng Äntwert kritt.

Mär hunn och eng Motioun vum Gemengerot matgedroen zum Site Arcelor-Mittal vun Diddeleng. Et ass drëm gaange geschlosse fir d’Erhalung vun deene betraffenen 300 Aarbechtsplazen anzetrieden. Mär hunn awer och op verschidden Ongereimtheete vun eisem Wirtschaftsminister higewisen an op de Geschäftsmodell Lëtzebuerg, dee nieft de Notze vun der Globaliséierung och d’Nodeeler matkritt, wann eng vun de Multien Lëtzebuerg just aussuckele wëllt.

Romaine Goergen & Robert Garcia

Romaine Goergen Robert Garcia