„Grings aus dem Gemengerot“ vum 16. März 2018

Publié le

Folgend Punkte vun dem Gemengerot fanne mer nennenswäert:

Finanzen : opgrond vum Virkafsrecht vun der Gemeng huet de Gemengerot dem Kaf vun 2 soziale Wunnengen op Lénkeschléi zougestëmmt. Dat gëtt mat engem staatleche Subsid bis zu 75% ënnerstëtzt. Et sollen insgesamt 24 Sozialwunnengen (10% vum Gesamtprojet) an dem Quartier entstoen. Déi nächst Sozialwunnenge wäerten awer iwwert de reguläre Marché u Leit verkaf ginn, déi d’Kritären erfëllen.

An der Tëschenzäit ass d’Gemeng am Besëtz vun 43 Sozialwunnengen, déi den Office Social verwalt. All Locatairë vun esou Logementer mussen e Suivi Social kréien an däerfe maximal 2 Joer drableiwen.

An dem Sozialhaus an der rue du Commerce kritt Jugend- an Drogenhëllef e klengt Appartement zur Verfügung gestallt fir als Logement encadré weiderverlount ze ginn.

Bei der Ofrechnung vun dem Amenagement vun der Kierchplaz hu mer nogefrot wou d’Kompensatiounsbeem hikomm sinn. Se stinn an der rue du Nord an hunn näischt mat dem Rekreatiounsgebitt ze dinn, wou d’Bunn zur Kompensatioun vu Multimodal ugeplanzt huet. Dat Haus an der Parkstrooss N° 46, niewent der Parkplaz virum Lycée Nic. Biever soll op den Inventaire supplémentaire vun de schützenswäerten Gebaier geholl ginn obschonn d’Proprietärin sech dergéint wiert. Esou e Klassement bedeit staatlech Subventiounen awer och Zwäng. D’Gebai kann dann net ofgerappt ginn an ersat ginn duerch eng Residence mat villen Appartementer.

De Gemengerot huet sech och en Reglement d’Ordre Interieur ginn dat entspriechend dem Gemengegesetz d’Fonctionnéiere vu Gemengerot a Kommissiounen, d’Delaie vun Interpellatiounen... an d’Riednerzäit vun de Fraktioune reegelt.

Bei de Froe goung et ëm d’Mise à jour vum Organigramm vun der Gemeng an ëm den Interventiounszentrum vun de Rettungsdéngschter, de wahrscheinlech an di national Industriezon wäerd kommen.

Desweidere gëtt schonn iwwerluet wéi de nächste Chrëschtmoart soll ausgesinn a wat een als Camionnette ka bezeechnen.

Romaine Goergen & Robert Garcia

Romaine Goergen Robert Garcia