„Grings aus dem Gemengerot“ vum 14. September 2018

Publié le

Et ass drëms gaangen en Avis vum Diddelenger Gemengerot zu de plans sectoriels ze diskutéieren an ze stëmmen.

Dës plans sectoriels solle Fläche bestëmme fir Bebauung duerch Haiser, ekonomesch Aktivitéiten, Transportcouloiren oder d’Fräiloosse vu Landschaft an domat och op eisen zukünftege Bebauungsplang awierken.

Mär als Gring sinn iwwerzeegt vun der Noutwendegkeet sou Flächen ze definéiere well och d‘Ressource vum Raum ëmmer méi knapp gëtt. Eisen Territoire vun der Gemeng Diddeleng ass net dehnbar a mär kënne keng Annex an der Luucht bauen.

Dofir hu mär als Gring ëmmer d’Meenung vertratt dass net alles kéint mat Aktivitéitszonen a Lotissementer verbaut ginn, sinn agetruede fir eng verdicht Bauweis, fir Grings an der Stad a ronderëm. Mär hunn och laang dofir plädéiert e Gringgürtel laanscht d’Collectrice stoen ze loossen...

Dofir woare mer och gréisstendeels averstane mat der Ausweisung vun de Fläche wéi se an de plans sectoriels virgeschloe ginn an hunn dem Avis zougestëmmt.

Mär hunn awer och Ännerunge virgeschloen: zu engem Ofsaz iwwer pistes cyclables fir sécher ze sinn dass d’Ubannung un all eis Nopeschgemenge virgesi géif ginn zu engem Ofsaz iwwer d’Hal vun Arcelor am Greisendall fir dass d’Erhalung an d’Notzung vun dëser Hal géif gepréift ginn Hei de geneeë Wuertlaut:

· « Le conseil communal propose de relier Dudelange aux pistes cyclables nationales vers Bettembourg et son pôle d’échange de la gare (PC longeant la route de Luxembourg et PC passant par Riedchen et Krakelshaff) et vers la PC 6 allant de Toussaintsmillen vers Schifflange et Esch »

· « Le conseil communal propose d’analyser, dans le cadre d’une étude de faisabilité sur l’utilisation ultérieure du site, notamment sur la création d’une zone destinée à l’implantation d’espaces de co-travail frontaliers au lieu-dit « Greisendall . Il propose d’étudierla possibilité d’intégrer une partie de l’impressionnant patrimoine industriel dans la future conception du site ».

Dës Ännerungen sinn och ugeholl ginn.

Romaine Goergen & Robert Garcia

 

Romaine Goergen Robert Garcia